Introductions

Selleks korraks on kampaania lõppenud, täname kõiki osalejaid!

Kampaania tingimused

Kampaania „Lasteeine loos“ ametlikud reeglid (edaspidi: Reeglid):

1. Kampaania
 • Kampaania „Lasteeine loos“ (edaspidi: Kampaania) on alates 01.04.2024 kuni 29.04.2024 (k.a) toimuv tarbijamäng, mida korraldab Olerex AS (registrikoodiga 10136870, asukohaga Võru 176, Tartu, Tartumaa 50115 (edaspidi: Korraldaja).
 • Kampaania toimub kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates Olerexi tanklates. Kampaania info asub veebilehel lasteeine.olerex.ee
2. Osalemine
 • Kampaanias osalemiseks tuleb osta Olerexi tanklatest lasteeine, registreerida ostutšeki/arve number lasteeine.olerex.ee lehel
 • Kampaanias osalemiseks tuleb iga ost registeerida lasteeine.olerex.ee.
 • Kampaania kestab 1 kuu, mis näeb ette, et kliendid võivad ükskõik kui palju kordi kampaanias osaleda.
 • Uuesti kampaanias osalemiseks tuleb registreerida uus ostutšekk/arve.
 • Kampaanias osaleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on Korraldajal õigus Kampaanias osalejaga täiendavalt kontakti võtta.
 • Kampaania kestab 01.04.2024 kuni 29.04.2024 (kaasa arvatud).
 • Kampaanias võib kampaaniaperioodi jooksul osaleda mitmeid kordi ehk ostutšeki/arve registreerimine läheb kirja eraldi.
 • Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad isikud. Korraldaja töötajad ei oma õigust Kampaanias osaleda.
3. Auhinnad
 • Kampaania käigus loositakse lasteeine ostnud ostutšeki/arve registreerinud osalejate vahel neljal nädalal 1 Ty Nordic mänguasi. Kampaania perioodi peale kokku 4 Ty Nordic mänguasja.
 • Võitjaga võtab ühendust Korraldaja, et teavitada võidust ja selle kättesaamisest.
 • Auhinna Võitjaga võetakse ühendust hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast loosimist.
 • Võitjaga võetakse ühendust telefoni või e-maili teel. Auhinna Võitja tagab, et on Korraldajale edastanud oma telefoninumbri või e-maili aadressi, mida on võimalik teha ostutšekki/arvet registreerides.
 • Kampaania Auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka Võitja poolt Korraldajale loa andmiseks kasutada Võitja nime sotsiaalmeedias ja kodulehel ilma Võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
4. Loosimine
 • Ty Nordic mänguasja loosimine toimub neljal esmaspäeval (08.04.24, 15.04.24, 22.04.24, 29.04.24). Loosimisele pääsevad kõik kampaanias osalejad, kes on kampaania perioodil registreerinud ostutšeki/arve numbri lasteeine.olerex.ee.
 • Hiljemalt Auhinna loosimisele järgneva 3 tööpäeva jooksul avalikustatakse Võitja nimi Korraldaja kodulehel https://olerex.ee/pakkumised ja/või sotsiaalmeedia kanalites.
 • Auhinna kättesaamiseks võetakse Võitjaga ühendust ja lepitakse auhinna üleandmiseks aeg ja koht.
 • Auhinda ei arvestata ümber (sula)rahasse, ei anta välja (sula)rahas ega hüvitata (sula)rahas. Auhinda ei asendata teist liiki Auhinnaga. Auhinna Võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
 • Kui Võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele, on Kampaanias osalenud Reegleid rikkudes või ei täida kõiki Reegleid, on Korraldajal õigus osaleja Kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle Auhind üle andmata.
5. Muud tingimused
 • Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate Reeglitega. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 • Reeglites sätestatud viisil Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et on enese kohta esitanud tõesed andmed, vastab Korraldaja poolt kehtestatud nõuetele ja Reeglitele, soovib vabatahtlikult Kampaanias osaleda, nõustub Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud Reeglite ja kõikide tingimustega ning kohustub neid täitma.
 • Kampaania Reeglite kohaselt oma isikuandmete esitamisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku kasutada töötlemiseks oma isikuandmeid Kampaania auhindade loosimisel Võitjate väljaselgitamiseks, Võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale Kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.
 • Kampaanias osaleja poolt Reeglite ja/või muude tingimuste eiramise või rikkumise või Korraldajale enda kohta ebaõigete, ebatäpsete ja/või puudulike andmete esitamisel, aga samuti muude, Korraldajast mittesõltuvate ebaõnnestumiste puhul, ei vastuta Korraldaja selle eest, kui Kampaanias osaleja jääb kõrvale Auhinna loosimisest või kättesaamisest.
 • Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal õigus Kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta Auhind välja loosimata ja/või Võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele e-posti teel, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.
 • Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb Korraldajale esitada kirjalikult hiljemalt 31.05.2024 ning hilisemaid pretensioone Korraldaja arutusele ei võta.
 • Lisateavet kampaania kohta saab Olerex AS e-posti teel: turundus@olerex.ee